AMDANOM NI

ADEILADU GWELL SYNIADAU

Croeso i Griffiths. Contractwr peirianneg sifil cynaliadwy ydym ni ac rydym yn helpu i gysylltu cymunedau drwy ffyrdd, rheilffyrdd, dŵr a chyfleustodau. Rydym yn ymfalchïo mewn cyflawni prosiectau o’r ansawdd uchaf mewn modd iach, diogel a chynaliadwy er mwyn gwella bywydau pob dydd pobl. Fel cwmni rhanbarthol, mae lles cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yr ardaloedd ble rydym yn byw ac yn gweithio yn reddfol i ni. Rydym yn buddsoddi yn y cymunedau lleol hyn drwy bob prosiect y byddwn yn ei gyflawni.

Mae ein gweithlu a gyflogir yn uniongyrchol yn cynnwys dros 1,000 o weithwyr hynod alluog ac ymroddedig sydd wedi’u hyfforddi’n dda. Mae ein sylfaen gref o gwsmeriaid yn cynnwys Llywodraeth Cymru, Network Rail, National Highways, Trafnidiaeth Cymru, awdurdodau lleol, Cwmnïau Cyfleustodau a detholiad o sefydliadau sector preifat.

About Alun Griffiths

EIN GWELEDIGAETH, CENHADAETH A GWERTHOEDD

GWELEDIGAETH

Bod yn fusnes cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

CENHADAETH

Rydym yn adeiladu gwell seilwaith i’n cwsmeriaid a’n cymunedau

PENDERFYNOL

PARCHUS

BALCH

CYDWEITHREDOL

EIN HANES

ADEILADU GWADDOL

Gyda hanes sy’n ymestyn yn ôl dros 50 mlynedd, mae Griffiths yn un o’r contractwyr peirianneg sifil a rheilffordd blaenaf sy’n gweithio ledled Cymru a Chanolbarth a De-Orllewin Lloegr.

Yn 2018, daeth Griffiths yn rhan o Tarmac, busnes deunyddiau adeiladu cynaliadwy blaenaf y Deyrnas Unedig sy’n is-gwmni dan berchnogaeth lwyr CRH. CRH yw un gwmnïau deunyddiau adeiladu blaenaf y byd. Mae ein safle o fewn y grŵp hwn yn rhoi mynediad i ni at gyfoeth o arbenigedd cenedlaethol a rhyngwladol a’r cyfle i rannu arloeseddau.

1968
SEFYDLU’R BUSNES GAN ALUN GRIFFITHS YN Y FENNI, DE CYMRU
2012
CYFLWYNO TELEMATEG AR BEIRIANNAU
2013
FFURFIO’R ADRAN RHEILFFYRDD
2018
DOD YN RHAN O TARMAC
2018
PENODI’N GONTRACTWR FFRAMWAITH TRWSIO A CHYNNAL A CHADW RHWYDWAITH DŴR CYMRU WELSH WATER
2018
FFURFIO’R ADRAN GEODECHNEGOL
2019
ENNILL LLE AR FFRAMWAITH RDP NATIONAL HIGHWAYS
2021
PENODI STEPHEN TOMKINS YN RHEOLWR GYFARWYDDWR
2021
PENODI UWCH-DÎM ARWEINYDDIAETH NEWYDD

GWOBRAU

DYMA DDETHOLIAD O WOBRAU DIWEDDAR A CHYDNABYDDIAETHAU GAN Y DIWYDIANT.

TYSTYSGRIFAU A SEFYDLIADAU CYSWLLT

CWRDD Â’R TÎM

Richard Tidmarsh
Richard Tidmarsh

CYFARWYDDWR SEILWAITH

Dr Simon Dunn
Dr Simon Dunn

CYFARWYDDWR CYN ADEILADU

Adrian Davies
Adrian Davies

CYFARWYDDWR PEIRIANNAU A CHLUDIANT

Mae ein tîm profiadol yn ymfalchïo mewn sefydlu perthynas hirdymor ar bob lefel o fewn y sefydliadau sy’n gwsmeriaid i ni, trwy bob rhan o’r gadwyn gyflenwi a chyda rhanddeiliaid. Cliciwch ar y lluniau i gael gwybod mwy.

Cwrdd â’r holl dîm

Want to join our team?

Visit our careers page below and become a part of our exciting journey.

Careers page

CAREERS

We build better careers

Latest roles:

Careers page