WAL GYNNAL CRAIG DDU

Cafodd Griffiths eu penodi gan Gyngor Sir Fynwy i adeiladu trawst ymyl concrit i rwystro unrhyw gwympiadau pellach ar lethr wrth ochr ffordd wledig brysur.

Traffic cones on road, A465
Installing 8m long soil nails on road Rope Access Technician installing 8m long soil nails

Roedd y safle wedi’i leoli 100m i’r gogledd o Ffordd Blaenau’r Cymoedd yr A465 rhwng Brynmawr a’r Fenni. Y parth gwaith ydy’r lôn Ddeheuol ar ran o’r Brif Heol yn ardal Craig Ddu yn Sir Fynwy.

Prif ddiben y gwaith oedd sefydlogi’r llethr gan ddefnyddio cyfres o hoelion pridd haearn gwrthstaen wedi’u gosod i ddyfnder o tua 8m ac yna adeiladu wal gynnal newydd o goncrit cyfnerthedig gyda ffens o byst a rheiliau pren ar ei phen.

Roedd y gwaith i’w gynnal o fewn un lôn gaeedig gan ddefnyddio goleuadau traffig dwy-ffordd a oedd wedi bod yn eu lle ers y llithriad a ddigwyddodd yn ystod storm Dennis ym mis Ionawr 2020. Defnyddiodd Griffiths Forest Support Services i ofalu am gwaith o reoli’r traffig, gan gynnwys trafodaethau gyda’r gwaith deuoli ar A465 Blaenau’r Cymoedd.

Plan of soil nail and reinforced concrete beam Soil Nail and Reinforced Concrete beam detail

Cafodd Griffiths eu penodi gan Gyngor Sir Fynwy drwy Fframwaith Priffyrdd De-ddwyrain Cymru i gyflawni’r prosiect mewn man oedd wedi peri anhwylustod i gymudwyr lleol ers cyfres o ddigwyddiadau storm a gafwyd yn gynnar yn 2020.

Dechreuodd tîm y prosiect weithio ar y safle ym mis Mehefin 2021, ryw 4 mis wedi derbyn y contract, gan leoli unedau lles addas a digonol o fewn y parth a oedd eisoes wedi’i gau gan y mesurau Rheoli Traffig.

Cynlluniwyd prif gorff y gwaith mewn modd fyddai’n sicrhau bod gyrwyr yn gallu mynd a dod yn ddiogel wrth fynd heibio yn y lôn Ogleddol agored rhwng Maesygwartha a Brynmawr.

Un o’r prif heriau i dîm y prosiect oedd prif bibell ddŵr 225mm a oedd newydd gael ei gosod tua 1.5m o ymyl y gerbytffordd ar ddyfnder o 900mm yn uniongyrchol yn llinell yr holl hoelion pridd arfaethedig.

Er mwyn osgoi taro’r brif bibell ddŵr wrth osod yr hoelion pridd, gofynnodd tîm y prosiect i Ddŵr Cymru gymeradwyo ein cynnig i gloddio â llaw ger y brif bibell ddŵr a gosod pibell bridd 150mm yn uniongyrchol o dan y bibell ddŵr ar ongl o 30o o’r llorweddol yn unol â chais y dylunydd.

Wedi i’r brif bibell ddŵr gael ei chanfod yn bendant ac i’r llystyfiant gael ei glirio o ymyl y ffordd, dechreuodd y prif waith cloddio gyda pheiriant cloddio 13T nad yw ei gynffon yn ymwthio o gwbl er mwyn gweithio’n ddiogel o fewn y lôn oedd wedi’i chau i draffig.

Yn dilyn y gwaith cloddio, roedd modd i’n drilwyr Geodechnegol osod yr hoelion pridd trwy’r bibell, gan sicrhau na fyddai’r brif bibell ddŵr yn cael ei difrodi yn ystod y prif waith drilio.

Use of soil nails Soil Nails installed prior to edge beam construction
Reinforced cage and formwork prior to concrete pour Reinforced cage and formwork prior to concrete pour
Reinforced concrete dge beam Edge beam poured prior to installation of post and rail fence.
Completed edge beam including timber handrail. Completed edge beam including timber handrail attached.

Wedi i’r holl hoelion pridd gael eu gosod, aeth gweithwyr Griffiths ati i adeiladu’r cawell cyfnerthu ar sylfaen goncrit, gosod ffurfwaith a ffugwaith pren a thywallt yr ychydig goncrit (4m3) drwy ddefnyddio cymysgwr cyfeintiol er mwyn osgoi gwastraffu deunyddiau drud.

Gosodwyd y canllaw pren wedi i’r trawst ymyl sychu ac i wyneb y gerbytffordd gael ei ailosod yn barod i ailagor y ffordd i draffig.
Cafodd yr holl waith ei gwblhau yn ôl y cynllun heb unrhyw ddamweiniau na digwyddiadau, o fewn y gyllideb ac o fewn amserlen y rhaglen.

EXPLORE MORE Geotechnical