CHWAREL DINORWIG

Sefydlogi Wyneb Craig

Cyflogwyd Griffiths gan Engie ym mis Ebrill 2022 i ddylunio a gosod rhwyll amddiffyn rhag cwymp creigiau uwchben y brif ffordd fynediad o fewn y gwaith trydan dŵr yn hen Chwarel Dinorwig, Gogledd Cymru.

Yr hyn a ysgogodd y gwaith oedd diogelwch y staff wrth gyrchu prif adeiladau swyddfeydd y safle. Caewyd y ffordd ym mis Ionawr 2022 ar ôl cwymp craig.

Cynhaliodd peirianwyr Griffiths ymweliad cwmpasu cychwynnol i asesu’r risg o gwymp creigiau ac ystyried atebion posibl.

Yr ateb sydd ei angen, graddio trwm sylweddol a gosod rhwyll cwymp creigiau i atal blociau mawr a darnau o graig rhag brigo a llithro o grib ac wynebau’r meinciau ffrwydredig presennol.

Roedd y gwaith yn cynnwys dau gam gwahanol.

GRADDIO:

Roedd llawer iawn o gerrig rhydd a llac yn bresennol ar draws yr ardal yr effeithiwyd arni. Gweithiodd technegwyr mynediad rhaffau Griffiths yn drefnus o’r brig i lawr, gan dynnu deunyddiau rhydd yn systematig, gyda slabiau unigol o graig yn pwyso hyd at 3T yn cael eu tynnu.

Gosodwyd clustog damwain ar y ffordd ac ymylon 30m islaw i ddal a chlustogi’r creigiau sy’n cael eu graddio. Roedd y glustog yn cynnwys haen o garreg wedi’i gosod hyd at 1m o drwch. Prif bwrpas y glustog oedd amddiffyn gwasanaethau tanddaearol rhag difrod er mwyn gwasgaru egni creigiau’n disgyn yn ddiogel.

 

BOLLTIO A RHWYDO:

Gosod 225m2 o rwyll corryn ucheldynnol, trwm gyda haen waelodol o rwyll â thyllau mân, y cyfan wedi’i ddiogelu gan folltau craig dur 37Dr 3m o hyd diamedr 32mm wedi’u cau mewn twll 41mm gan ddefnyddio resin Lockset.

Technegwyr Mynediad Rhaff yn drilio bolltau creigiau
Bolltau creigiau'n cael eu troelli'n resin gan Dechnegwyr Mynediad Rhaffau.
Rhwyll SPIDER wedi'i broffilio.
Rhwyll cwymp creigiau SPIDER yn cael ei osod dros nodwedd bwtres.

Datblygodd Griffiths y dyluniad, a ddilyswyd gan ein partner dylunio Hydrock. Roedd y dyluniad wedi’i deilwra’n benodol i ganiatáu adeiladu mewn ardal lle nad yw mynediad ar gyfer peiriannau confensiynol yn bosibl.

Trefnodd Griffiths i’r dylunydd gynnal archwiliad cyffyrddol o wyneb y graig o dan oruchwyliaeth y Goruchwylydd Mynediad â Rhaffau Lefel 3. Roedd hyn yn caniatáu i fapio toriad manwl gael ei gwblhau i gadarnhau mecanweithiau methiant cwympiadau craig a chwblhau dyluniad manwl y bolltau creigiau a’r rhwyll wyneb.

Graddiwyd yr wyneb i gael gwared ar flociau rhydd a pheryglus, i ymestyn oes y system amddiffyn rhag cwymp creigiau ac yn bwysicaf oll i gael gwared ar y risg y byddai deunyddiau’n cwympo neu greigiau’n cael eu gollwng uwchben yr ardal waith. Cwblhawyd graddio gydag offer llaw a bagiau aer.

Defnyddio ffrâm drilio pwysau ysgafn unigryw, y gellid ei symud a’i thynnu gan ddefnyddio technegau mynediad rhaff a phwlïau. Pwysau cludo effeithiol y rig yw 15kg, sy’n caniatáu i’r rig drilio gael ei gymryd bron unrhyw le. Roedd natur acrobatig y ffrâm ddrilio yn caniatáu i folltau ddrilio mewn lleoliadau anodd eu cyrraedd a chorneli wyneb y graig. Mae gallu’r ffrâm hon i fynd i unrhyw le yn caniatáu i osod bolltau yn ddelfrydol i broffilio’r rhwyll i gyfuchlin dynn, nad yw’n bosibl gydag offer mwy.

Gan barhau ag ymrwymiad Griffiths i leihau’r risg o HAVS a dim bolltau craig wedi’u drilio â llaw, mae’r ffrâm ddrilio yn caniatáu i’r dril gael ei weithredu heb berygl o ddirgryniad i’r gweithredwr.

Mae’r rhwyll SPIDER yn system cwymp creigiau gan Geobrugg a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer atal / rheoli cwymp blociau mwy. Mae’n cynnwys tair gwifren ucheldynnol 3mm diamedr wedi’u cydblethu gydag agorfa rhwyll fawr sy’n caniatáu i’r rhwyll gael ei broffilio dros gorneli blociau felly pan fydd y rhwyll wedi’i dynhau, mae’n atal yr wyneb yn weithredol.

Mae bolltau creigiau’n cael eu gosod ar batrwm diemwnt ar hyd yr wyneb gan ganiatáu i’r màs craig gael ei wau gyda’i gilydd. Mae’r bolltau wedi’u cysylltu â’r rhwyll gan ddefnyddio platiau pigyn a ddyluniwyd yn benodol i ddosbarthu llwythi deinamig yn effeithiol. Gosodwyd rhwyll tyllau eilaidd mwy mân o dan rwyll SPIDER i amddiffyn rhag darnio a mân gwympiadau creigiau.

ARCHWILIWCH MWY O Geotechnical