CLIRIO LLYSTYFIANT TWNNEL ARBERTH

Gan weithio ar y cyd â Network Rail Route Asset Management, ymgymerodd Griffiths â gwaith clirio llystyfiant, gan gael gwared ar yr holl goed marw, heintiedig a pheryglus er mwyn lliniaru methiannau wrth ochr y llinell a gwella perfformiad y rheilffordd weithredol drwy flaenoriaethu teithwyr.

Lleolir Twnnel Arberth tua 400 llath o orsaf reilffordd Arberth ar Reilffordd PEM rhwng Penfro a Hendy-gwyn ar Daf yn Ne-orllewin Cymru.

Ym mis Ebrill 2019 cyflogodd Network Rail Griffiths i ddarparu pris a methodoleg i wneud gwaith clirio llystyfiant estynedig a gwaith cysylltiedig ar ddynesfeydd pyrth Gogledd a De twnnel Arberth.

Roedd y gwaith cysylltiedig yn cynnwys chwiliadau amgylcheddol desg ac ymwthiol, clirio draeniad ymyl y llinell a draeniad crib, arolygon topograffaidd ac ailosod ffensys ar hyd ochr llinell.

Gorsaf a Thwnnel Arberth cyn i'r gwaith ddechrau
Gorsaf a Thwnnel Arberth cyn i'r gwaith ddechrau

Byddai cyfres o astudiaethau dichonoldeb geodechnegol yn dilyn clirio’r llystyfiant i benderfynu ar ateb parhaol i adfer y llethrau torri gydag isafswm bywyd dylunio o ~ 60 mlynedd.

Network Rail Design Delivery fyddai’n gyfrifol am gwblhau’r arolygon ar y safle dan oruchwyliaeth goruchwylwyr mynediad rhaffau Griffiths wrth fynd i lawr y llethrau serth 40o.

Dringwyr coed coedyddiaeth Griffiths yn torri coed yn rhannol ger Platfform Gorsaf Arberth.

Dringwyr coed coedyddiaeth Griffiths yn torri coed yn rhannol ger Platfform Gorsaf Arberth.

 

Byddai prif gorff y gwaith yn cael ei gwblhau yn ystod blocâd rheilffordd 19 diwrnod ym mis Ionawr 2020 tra bod Griffiths yn ymgymryd â chynllun sefydlogi llethrau mawr arall yn nhwnnel Penfro.

Drwy gydol gweddill 2019 bu technegwyr mynediad rhaffau Griffiths yn gweithio gyda’r partneriaid cadwyn gyflenwi amgylcheddol Ecovigour i gynnal arolygon safle ymwthiol yn ystod eiddo rheilffyrdd i gael mynediad i’r toriadau rheilffordd serth.

Yn ystod yr arolygon, lleolwyd cyfres o frochfeydd moch daear annisgwyl ar y llethrau torri serth, heb eu nodi mewn gwaith mapio data desg hanesyddol. Gwnaed cais am drwyddedau eithriad ac fe’u rhoddwyd gan Lywodraeth Cymru. Gosodwyd rhwydi a gatiau moch daear gan ein technegwyr mynediad â rhaffau a’u monitro am y cyfnod gofynnol cyn cau’r brochfeydd i ffwrdd yn gyfan gwbl er mwyn caniatáu clirio llystyfiant lleol i ddeall y fethodoleg i gwblhau’r prif waith. Byddai methu â lleoli’r brochfeydd ac eithrio’r moch daear yn anochel wedi achosi oedi gyda’r prif waith yn ystod y rhwystr rheilffyrdd a gynlluniwyd ar gyfer Ionawr 2020

Roedd angen cynllunio manwl i wneud gwaith ar y ddau safle tra’n gweithio 24 awr y dydd 7 diwrnod yr wythnos. Am sawl mis, bu ein timau rheoli prosiect ac adnoddau yn datblygu cynlluniau adnoddau cadarn gan ddefnyddio adnoddau hyfforddedig a chymwys o gronfa o 1000 o staff a gyflogir yn uniongyrchol gan Griffiths, gyda chefnogaeth ein partneriaid cadwyn gyflenwi arbenigol. At ei gilydd, roedd 150 o staff wedi’u rhestru dros raglen 3 shifft y dydd gyda chyfanswm cyfunol o fwy na 23,000 o oriau’n cael eu gweithio heb ddamwain neu ddigwyddiad hysbysadwy.

Mae Gweithio ar Uchder yn cyflwyno materion diogelwch mewn llawer o sectorau o’r diwydiant adeiladu, ac nid yw clirio coed gyfochr â rheilffordd weithredol yn eithriad. Mae ein Hadran Geodechnegol yn cyflogi dros 50 o staff, ac mae gan lawer ohonynt setiau sgiliau arbenigol gan gynnwys mynediad rhaff IRATA, technegwyr coedyddiaeth NPTC a diogelwch trac personol (PTS) sy’n caniatáu i staff weithio ar y rheilffordd weithredol. Roedd defnyddio’r setiau sgiliau arbenigol hyn yn sicrhau y gellid clirio coed a llystyfiant allan o gyrraedd ar gyfer peiriannau mecanyddol ac yn union gerllaw’r rheilffordd weithredol heb beryglu diogelwch.

Technegwyr mynediad rhaffau Griffiths yn clirio toriadau ar ochr y llinell
Technegwyr mynediad rhaffau Griffiths yn clirio toriadau ar ochr y llinell
Cerbyd Ffyrdd-rheilffyrdd yn casglu gwastraff a gwympwyd yn ystod rhwystr ar y rheilffordd
Technegwyr mynediad rhaff Griffiths yn eco blygio bonion coed

Mae Griffiths yn berchen ac yn rheoli fflyd helaeth o beiriannau a chyfarpar arbenigol gan gynnwys dau gerbyd ffyrdd-rheilffyrdd (RRVs). Er mwyn gweithredu offer o’r fath ar y seilwaith rheilffyrdd a reolir mae angen trwydded POS sydd gan Griffiths. Defnyddiwyd y ddau beiriant ar draws y rhwystr rheilffordd 19 diwrnod gyda chefnogaeth partneriaid cadwyn gyflenwi gydag offer a staff tebyg. Defnyddiwyd darnau arbenigol i gasglu coed ac atodiadau i symud yr holl lystyfiant a gwympwyd i fan gorwedd oddi ar y safle lle cafodd ei brosesu a’i anfon at Biomas i’w ailddefnyddio.

Mae Griffiths yn cydnabod pwysigrwydd bioamrywiaeth a’r effaith y mae ein prosiectau yn ei chael ar yr amgylchedd lleol. Gan ddefnyddio adnoddau lleol, anfonwyd dros 500t tunnell o naddion pren a thomwellt i gyfleuster biomas lleol i’w hailddefnyddio fel tanwydd, gan ragori ar ddisgwyliadau DPA y cleient o ddargyfeirio 95% o wastraff o safleoedd tirlenwi.

Gan weithio ar y cyd â Network Rail a’n cadwyn gyflenwi, cwblhawyd yr holl waith a gynlluniwyd ar amser, o fewn y gyllideb a rhoddwyd y rheilffordd yn ôl i ddefnydd gweithredol heb unrhyw ddiffygion

ARCHWILIWCH MWY O Geotechnical