FFRAMWAITH PRIFFYRDD AC ADEILEDDAU ASIANT CEFNFFYRDD DE CYMRU

Fframwaith SWTRA sy’n cwmpasu ardal o Gyffordd 32 yr M4 i Ail Groesfan Hafren gan gynnwys yr M48, A48(M), A449, A4042, A466 a rhannau o’r A40 a’r A465.

Mae Griffiths yn Gontractwyr Fframwaith cyfredol ar gyfer Rhanbarth Dwyreiniol Fframwaith SWTRA.

Mae’r gwaith sy’n cael ei gyflawni yn y rhanbarth yn cynnwys y dyletswyddau llawn sy’n gysylltiedig â chynnal a chadw Priffyrdd ac Adeileddau, adnewyddu ac adeiladu o’r newydd, sy’n adlewyrchu holl ofynion Cytundeb Fframwaith newydd arfaethedig SWTRA.

Yn ystod cyfnod y contract hwn, rydym wedi cyflawni’r gweithiau hyn gan ddefnyddio ffurfiau contract Opsiwn D yn bennaf, ond rydym wedi cynnwys Opsiynau A, B ac E hefyd ar gontractau â’u gwerth yn amrywio o £1k i £5m.

Mae ein profiad o gontractio yn cynnwys tendro, datblygu cynlluniau, cynllunio, adeiladu a chynnal a chadw mewn amgylchedd cwbl gydweithredol, gan gwmpasu’r trefniadau partneru yn y contractau. Yn ogystal, rydym yn cydweithio gyda Chontractwyr eraill i gynnal gwaith ar un o’r rhwydweithiau prysuraf yn y Deyrnas Unedig.

Ers adnewyddu’r contract yn 2010, rydym wedi llwyddo i gwblhau dros 300 o brosiectau â chyfanswm eu gwerth dros £54m.
Dros ddau gyfnod Fframwaith SWTRA, rydym wedi cynnal cyfanswm o fwy na 400 o brosiectau.

M4 Junction 24 to 33
M4 Junction 24 to 33
M4 Junction 24 to 33
M4 Junction 24 to 33
M4 Junction 24 to 33
M4 Junction 24 to 33
M4 Junction 24 to 33

GWELLA CAPASITI CYFFORDD 33 YR M4 £5M

Yn y prosiect hwn, roedd lôn benodol ar gyfer troi i’r chwith yn cael ei hadeiladu rhwng y ffordd ymadael tua’r gorllewin a cherbytffordd yr A4232 tua’r de. Hefyd, roedd y gerbytffordd newydd yn cael ei gosod yn lle’r gerbytffordd goncrit ar y ffordd ymadael ger y gyffordd i wella capasiti’r gyffordd a lleihau tagfeydd.

Cafodd y lôn benodol newydd ei hadeiladu ar safle maes glas wrth ochr Traffordd yr M4 a golygai fod angen adeiladu arglawdd cyfnerthedig 10m o uchder.

Gweithiodd Griffiths gyda SWTRA trwy’r fframwaith i ganfod cyfleoedd ar gyfer peirianneg â gwerth da. Roedd hynny’n cynnwys cynllunio aliniad y lôn benodol mewn modd oedd yn osgoi’r angen i symud peilon trydan foltedd uchel, gan ddarparu arbedion cost ac amser sylweddol ar gyfer y prosiect.

GWELLA CYFFORDD 24 YR M4, COLDRA – £6.2M

Roedd y gwaith yn cynnwys ailgyflunio ac ailosod ffyrdd ymadael ac ymuno’r M4; lledu cerbytffyrdd yr A449 a’r system gylchredol i 4 lôn, gantrïau arwyddion newydd, cloddio ac adeiladu ffordd 2-lôn newydd trwy’r ynys ganolog, gan gysylltu’r A449 (tua’r de) â ffordd ymuno (tua’r gorllewin) yr M4, cloddio ac adeiladu lonydd ymadael penodol rhwng ffordd ymadael (tua’r gorllewin) yr M4 a Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol yr A48 a rhwng ffordd ymadael (tua’r dwyrain) yr M4 a’r A449, lledu’r A449 (tua’r de) wrth iddi ddynesu at y gyffordd a lledu Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol yr A48 i 3 lôn.

Enillodd y cynllun Wobr Highways Magazine ar gyfer Gwella Llif Traffig 2010 a Chanmoliaeth Uchel yng Ngwobr Amgylcheddol CIHT 2010.

FFORDD GYSWLLT BENODOL O GYFFORDD 32 YR M4 TUA’R GORLLEWIN I’R A470 TUA’R GOGLEDD – £2M

Er mwyn adeiladu’r ffordd gyswllt benodol, cafodd ffordd ymadael tua’r gorllewin Cyffordd 32 yr M4 ei lledu. Adeiladwyd lôn ychwanegol a gosodwyd wyneb newydd ar 160m gyda chwrs arwynebol tenau.

Wedyn cafodd cerbytffordd sengl ddwy lôn ei hadeiladu i gysylltu cerbytffordd gylchredol Cyffordd 32 â’r A470, gyda chyffordd newydd â signalau ar yr A470.

Cafodd y cyfnod adeiladu 32-wythnos ei gwblhau 8 wythnos yn gynnar er mwyn osgoi cael unrhyw effaith ar Uwchgynhadledd NATO a gynhaliwyd yng Nghasnewydd.
Roedd y Cleient yn ystyried bod y prosiect yn un hynod lwyddiannus ac yn 2012, enillodd Wobr Ragoriaeth Highways Magazine ar gyfer Lleihau Tagfeydd.

ARCHWILIWCH MWY O Infrastructure