PENWYTHNOS PENIGAMP AR BROSIECT YR A40

Llwyddodd tîm Gwelliannau’r A40 Llanddewi Felffre i Groesffordd Maencoch yn Llanddewi Felffre i gyrraedd carreg filltir arwyddocaol am 5 o’r gloch fore Llun 19 Mehefin.

Ar ôl gwaith cynllunio a pharatoi helaeth, llwyddodd y tîm adeiladu, dan arweiniad y Prif Gontractwr Alun Griffiths, i adeiladu’r darn newydd ar y ffordd bresennol a oedd yn cynnwys codi lefel y tir yn sylweddol rhwng yr hen ran bellach o’r A40 a rhan o’r A40 newydd yng Nghoed Ffynnon, i’r gorllewin o Landdewi Felffre.

Er mwyn hwyluso hyn, cafodd yr A40 ei chau dros dro rhwng 8pm nos Wener 16 Mehefin 2023 a 5am ddydd Llun 19 Mehefin 2023.

Mae’r garreg filltir hon yn gam sylweddol i’r Cynllun, a ariennir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF). Cafodd y gwaith hwn ei drefnu’n strategol i ddigwydd ar benwythnos a’r tu allan i wyliau ysgol er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar fusnesau lleol a’r gymuned. Roedd cydweithio effeithiol gydag ystod eang o randdeiliaid yn allweddol i lwyddiant yr ymdrech hon.

Ychwanegodd Andrew Davies, Rheolwr y Prosiect:

Mae adran newydd sylweddol ar hyd y ffordd bresennol wedi cysylltu i’r gorllewin o Landdewi Felffre diolch i gydweithio anhygoel rhwng gwahanol sefydliadau a thîm hynod ymroddedig yn gweithio ddydd a nos mewn sifftiau yn ystod ymdrech ddiflino dros 57 awr i gwblhau’r gwaith yn ddiogel ac ar amser. Dylai pawb a fu’n rhan o’r gwaith fod yn falch iawn o’u gwaith caled a’u cyflawniad, a gobeithiwn y bydd y defnyddwyr yn deall arwyddocâd y garreg filltir bwysig hon, fel rhan gyntaf y ffordd newydd.

Er mwyn sicrhau na fyddai’r gwaith yn rhwystro’r gwasanaethau brys, cafodd ffordd gyfagos ei chau dros dro a’i rheoli’n ofalus i ddarparu llwybr amgen o amgylch yr ardal ar gau. Defnyddiodd y gwasanaethau brys y llwybr hwn yn effeithiol drwy gydol y penwythnos.

 

Ychwanegodd Andrew hefyd:

Hoffwn ddiolch hefyd i’r cymunedau lleol yr effeithiwyd arnynt ac i bobl Gogledd Sir Benfro am ddangos cymaint o ddealltwriaeth wrth i ni gau’r A40 i gwblhau’r dasg heriol hon.

Wrth edrych tua’r dyfodol, bydd y gwaith adeiladu yn mynd rhagddo’n gyflym yn ystod misoedd yr haf, a hynny ar rannau newydd sbon o’r ffordd ac i ffwrdd o’r A40 presennol yn bennaf.

 

Ein sectorau