Ian Bayliss

Ian Bayliss

CYFARWYDDWR ARWYNEBAU

Ers 2008, mae Ian wedi bod yn Bennaeth Arwynebau ac wedyn yn Gyfarwyddwr Arwynebau yn Griffiths, gan reoli amrywiaeth o brosiectau peirianneg sifil. Cyn ymuno â Griffiths, bu Ian yn gweithio i Gyngor Sir Morgannwg Ganol a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful fel Peiriannydd Preswyl. Enillodd ei brofiad o weithrediadau gosod arwynebau gyda Tarmac National Contracting ble bu’n gweithio fel Uwch Reolwr Contractau. Mae’r profiad manwl hwn yn galluogi Ian i nodi datrysiadau cynaliadwy sy’n darparu’r gwerth gorau ac yn lleihau effeithiau niweidiol ar fusnesau lleol, trigolion a rhanddeiliaid.

Mae gan Ian brofiad helaeth o reoli prosiectau niferus, gan roi ei dimau cyflawni profiadol ar waith yn gyflym, a chydweithio â chwsmeriaid er mwyn cyflawni amcanion fframweithiau.

SGILIAU, PROFIAD A CHYFRANIAD

  • Sgiliau lefel uchel mewn cynllunio, caffael ac adeiladu cynlluniau peirianneg sifil a gosod arwynebau ffyrdd cymhleth ble ceir rhyngwyneb sylweddol â’r cyhoedd a risgiau iechyd, diogelwch ac amgylcheddol uwch
  • Hyrwyddwr datrysiadau peirianegol ac amgylcheddol arloesol a chreadigol, yn darparu cyngor dibynadwy ynglŷn ag adeiladwyedd.
  • Cyfathrebwr rhagorol sy’n gallu ymgysylltu’n rhagweithiol â’r holl randdeiliaid er mwyn cyflawni amcanion y prosiect.
  • Cydweithredu a gweithio mewn partneriaeth o fewn Contractau o bob ffurf, gan gynnwys Contractau NEC ECC er mwyn darparu’r gwerth gorau
  • Arweinyddiaeth gadarn – gall ysgogi a rheoli timau prosiectau mawr amlddisgyblaethol
  • Gwybodaeth helaeth am anghenion ac amcanion Iechyd, Diogelwch, Amgylchedd ac Ansawdd a rhoi systemau rheoli ar waith
  • Rheoli risg a rhagfynegi costau
  • Caffael a gosod mathau amrywiol o Asffalt ac arwynebau eraill yn briodol
  • Mae Ian wedi datblygu dealltwriaeth dechnegol ddofn o’r holl ddeunyddiau arwyneb ac mae’n gynghorydd gwerthfawr i’n timau darparu a’n cleientiaid.
Connect on Linked

EISIAU YMUNO Â’N TÎM?

Ewch i’n tudalen gyrfaoedd isod ac ymunwch â’n taith gyffrous.

Tudalen Gyrfaoedd

GYRFAOEDD

ADEILADU GWELL GYRFAOEDD

Swyddi gwag diweddaraf:

Tudalen Gyrfaoedd